ماده ۳۸ تامین اجتماعی

دسته بندی بیمه
مدرس آقای فریبرز انصافی
زمان ۲۱ دقیقه

ماده ۳۸ تامین اجتماعی

متن دقیق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قرارداد منعقده، مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و  کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نموده و کل حق بیمه را به ‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر پرداخت مى کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسوول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاى دولتى، شهردارى‌ها، اتاق اصناف، موسسات غیردولتى و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.

 تعاریف مهم :

مقاطعه کار: شخصی که انجام کاری یا خدماتی در مقابل مبلغ معین شده را برعهده می گیرد.

واگذارنده کار: شخص حقیقی یا حقوقی که اجرای موضوع پیمان یا مقاطعه کاری را به شخص پیمانکار و یا مقاطعه کار واگذار می‌کند. ( کارفرما)

پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که اجرای عملیات موضوع پیمان یا مقاطعه را برعهده می‌گیرد.

پیمانکار فرعی: دارای تخصص در انجام کار بوده و با اطلاع واگذارنده اولیه بخش، قسمتی یا تمام موضوعات عملیات پیمان را با انعقاد قرارداد برعهده می‌گیرد.

غیرعمرانی: هر چیزی که دولتی نباشد و ردیف بودجه نداشته باشد.

نکته: واگذارنده کار باید در انتها، قرارداد مربوطه را تایید کند. در ابتدا باید موضوع کارکرد را بگوید، همچنین مباحث تفکیک قرارداد یا درصد مکانیزه یا مکانیکی بودن و دوره کارکرد را نیز باید قید کند.  

 وظایف کارفرما

کارفرما موظف است:

  • نسخه ای از قرارداد را به شعبه محل اجرای قرارداد ارسال کند. چرا که مفاصاحساب تنها در همان شعبه صادر می‌شود.
  • برای پیمانکاران نیز مانند سایر پرسنل لیست بیمه ارسال کنند و ردیف پیمان را ایجاد نمایند. واگذارنده مکلف است ۵ درصد از هر پرداخت یا صورت وضعیت را کسر کند و بعد از اتمام قرارداد، کل صورت وضعیت را نگه داشته و بعد از دریافت مفاصاحساب، آخرین قسط پرداختی را به پیمانکاران اعطا نماید.  

در قراردادها این موضوعات باید کاملا شفاف قید شود:

  •  میزان کل ناخالص کارکرد ( قبل از ارزش افزوده)
  • تاریخ شروع و خاتمه کارکرد
  • چگونگی تامین مصالح
  • درصد کار مکانیکی و دستی بودن

 تبصره ماده ۳۸:

کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اغلام خواهد شد(*) نحوه اجرای تبصره به موجب آئین نامه ای(*)  خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.

 وظایف مقاطعه کارها

  •  باید یک نسخه از قرارداد رو به شعبه مربوطه اعلام کند.
  • در ابتدای کار، نامه ای را باید از کارفرما در مورد ردیف پیمان بگیرد.

 مهم :  شما مجاز نیستید اسامی تمامی پرسنل دفترمرکزی را در کد پیمان قرار دهید. در صورت اطلاع، با شما برخورد می شود و شعبه نمی پذیرد.

 ماه ۴۱:

اگر شما ردیف پیمان را باز کنید و مطابق با ماده ۲۸ پرسنل را بر طبق ردیف پیمان ارسال کردید،  اگر ضریب محاسباتی شما از ردیف پیمان بیشتر باشد، مطابق این ماده از شما این مازاد مطالبه خواهد شد. این قانون مورد انتقاد برخی از افراد است.