معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس فرشید رستگار

قسمت اول (۱۳ دقیقه)

قسمت دوم (۱۴ دقیقه)

ماده ۱۲- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آن‌ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف ماست:

بند ۹ ماده ۱۲

انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی.

بخشنامه ۹۲۵۳ مربوط به سال ۹۰

وفق مقررات بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.

از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده‌های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می‌شوند، نیز مشمول مقررات بند ۹ ماده ۱۲ قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشند.

لازم به ذکر است که با توجه به بند ۹ ماده ۱۲ قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی ، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود .

بخشنامه ۲۶۰۹۳۱۱۴  مربوط به سال ۹۳

حق بیمه دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران هم از ارزش افزوده معاف است.

بخشنامه ۲۰۰۹۶۷۰ سال ۹۶

مطابق بنـد (۹) مـاده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. نظر بـه اینکه طبق تبصره ۳ مـاده ۳ قـانون اصلاح مـاده ۳ قـانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی و دارو و مـوادخوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌گردد جزو اقلام دارویی است»

بخشنامه ۲۰۰۹۶۹۷  سال۹۶

خدمات بیمه درمان و تکمل درمان هم از مصادیق بند ۹ محسوب می شود. بنابراین این موارد هم معاف هستند.

بند ۱۰ ماده ۱۲

خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم.

بند ۱۱ ماده ۱۲

خـدمـات بـانـکی و اعتباری بان‌کها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.

بند ۱۲ ماده ۱۲

خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی.

نکته اول: اگر قراردادی هم باشد، از پرداخت مالیات معاف هستند.

نکته دوم: اشاره به واژه مسافری داشته و اگر کالا باشد، مشمول می باشد.

نکته سوم: خدمات حمل و نقل ریلی هم جزء همین دسته محسوب می شود.

نکته چهارم: ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس، به صاحبان کالا مشمول نیست.

بند ۱۳ ماده ۱۲

فرش دستباف

 بند ۱۴ ماده ۱۲

انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

خوراک دام وطیور

 بند ۱۶ ماده ۱۲

رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند ۱۷ ماده ۱۲

اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

  • مواردی که در این قسمت گفته شد، تنها خود آن‌ها معاف هستند نه خدمات و موضوعات جانبی آن‌ها.
  • طبق بخشنامه ۲۰۰۹۴۵۵ سال ۹۴ در مورد مسکن مهر هیچگونه مالیاتی به جز مالیات خرید مصالح برای آن‌ها وجود ندارد.
  • بخشنامه HS مربوط به تمامی موارد پزشکی است که مشمول نیستند.