مقدمه‌ای بر حسابرسی بیمه

دسته بندی حقوق و دستمزد
مدرس فریبرز انصافی
زمان ۱۶ دقیقه

ماده ۴۷ بیمه تامین اجتماعی

این ماده در مورد رسیدگی مالی به دفاتر و اسناد کارفرمایان است. بعد از تشکیل دادن کد کارگاه، بحث رسیدگی حسابرسی بیمه ای برای آن‌ها متصور می‌شود.

چرا حسابرسی بیمه ای وجود دارد؟

سازمان جهت اطمینان از رعایت قوانین، این قانون را تصویب کرده است. این قانون به دو صورت است:

  1. اطمینان رعایت حقوق بیمه‌ای کارکنان
  2. اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت قراردادها (ماده ۳۸) و حق الزحمه ها (ماده ۴۷)

مرجع حسابرسی بیمه ای، موسسه حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی است. در سال‌های قبل، هر ده سال یکبار حسابرسان بیمه به شرکت ها مراجعه می‌کردند اما در حال حاضر هر سال مراجعه دارند.

نحوه حسابرسی بیمه ای

اگر در حسابرسی بیمه‌ای بار کلمات را بدانیم، به مشکلی برنمی‌خوریم. مثلا در مورد قراردادهای مشمول و غیر مشمول بیمه تامین اجتماعی باید اطلاعات کافی داشته باشیم. اگر از این قراردادها (مثل پیمانکاری یا نصب)  کسر نشود، ما موظف هستیم طبق ماده ۳۸، ۵ درصد از هر پرداخت کم کنیم، کل صورت وضعیت را کسر و درخواست کنیم تا مفاصاحساب بیاورند و پس از آن مابقی پول را پرداخت می‌کنیم. اگر این کار انجام نشود، نسبت به ضریب آن قرارداد از مطالبه می کنند.

حسابرسی بیمه‌ای در یک کاربرگ چهار ستونی انجام می‌شود: ستون های ۱-۵ ، ۲-۵، ۳-۵ و ستون غیر مشمول. با توجه به نوع کار حسابرسان بیمه‌ای در محل حضور یافته و هر یک از کارها را در ستون خاص خود قرار می‌دهند. مباحث حق الزحمه ای در ستون ۱-۵، خدمات نصب در ستون ۲-۵ و بحث های تعمیرات در ستون ۳-۵ قرار می گیرند. اما نحوه تشخیص آن ها چگونه است؟

فرمول کلی نحوه تشخیص حق بیمه:

باید در گام اول تشخیص بدهیم که بار هر فرد در این پروژه‌ها چقدر است؟ مثلا وقتی از یک مشاور در پروژه استفاده می‌شود، آیا نیاز به تجهیزات خاصی دارد یا صرفا مذاکره و مشاوره است؟ دخالت انسان در پروژه، در موضوع پرداخت نقش بیشتری دارد  و هر چقدر نقش انسان کمتر باشد، حق بیمه بیشتر است. حق بیمه تمامی کارکنان حق الزحمه‌ای شامل کارگران روزمزد و  خدمات حرفه ای مشاوره اگر بصورت حقیقی باشد ۳۰ درصد است و اگر پرداخت نشود، در ستون ۱-۵ قرار می‌دهند و مشمول جریمه ۳۰ درصد خواهد شد.

در مورد کارهای نصبی، کار اصلی توسط یک انسان انجام می شود اما برای نصب مجبور است از یکسری تجهیزات استفاده کند که در ستون ۲-۵ ثبت می‌شود. اما مثلا در مورد خدمات لیفتراک، کار اصلی را ماشین یا حسابداری که با نرم افزار کار می‌کند، انجام می‌دهد بنابراین چون دخالت انسان کم است در ستون ۳-۵ قرار می‌گیرد.