همایش قانون کار و تامین اجتماعی

دسته بندی حقوق و دستمزد
مدرس قدرت الله قدسی (مدیرکل سابق درآمد حق بیمه)

قسمت اول (۱ ساعت و ۴۰ دقیقه)

قسمت دوم

آقای قدسی؛ مدیرکل سابق درآمد حق بیمه در سمیناری که در تاریخ ۱ شهریور ماه در دانشگاه الزهرا برگزار شد تعاریفی کلی از مفاهیم تامین اجتماعی را ارائه کردند و به بیان دستورالعمل های مربوط به کارفرمایان، بیمه‌شدگان و پیمانکاران پرداختند. همچنین ایشان ضمن اشاره به چگونگی به کار گیری نیروی انسانی جدید، امور پیمانکاران را به شکل کامل توضیح دادند. در پایان ایشان نکاتی را در مورد حمایت کوتاه مدت و بلند مدت بیمه از کارگران بیان کردند.