مالیات بر ارث

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۱۳ دقیقه

قسمت اول (۱۳ دقیقه)

قسمت دوم (۱۰ دقیقه)

مالیات بر ارث، گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است. اگر پس از درگذشت شخصی، مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی، مشمول پرداخت مالیات می‌گردد. در قوانین ایران، هرگاه مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آن‌ها موظفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی‌های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

اقدامات لازم متناسب با تاریخ فوت متوفی نحوه اثبات هزینه های کفن و دفن برای کسر از ما ترک نحوه محاسبه مهریه متوفی که از طریق سامانه تلفنی قوه قضاییه و دفاتر مراجع تقلید قابل انجام است نحوه اثبات بدهی فرد متوفی به سازمان امور مالیاتی که از طریق حکم دادگاه صورت می پذیرد.