موضوعات پرکاربرد سیستم حقوق و دستمزد سپیدار

تاریخ رویداد ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

وبینار چراغ کسب و کار


شرکت سپیدار سیستم با درنظر گرفتن شرایط موجود کشور اقدام به برگزاری رویدادهای خود به صورت آنلاین می کند. از این رو این مجموعه تصمیم دارد تا وبینار چراغ کسب و کار را به همت شرکت سپیدان حساب ممتاز نماینده رسمی خود برگزار نماید.

سرفصل‌های آموزشی:

  • اهمیت داشتن دانش مالی و حسابداری برای مدیر و صاحب یک کسب و کار
  • هدف یک کسب و کار و شرکت از دیدگاه مالی و حسابداری
  • نقش واحد حسابداری در پیشبرد اهداف شرکت
  • اشتباه مدیران در گزینش نیروی حسابداری و مالی با توجه به اهداف
  • زیان های پنهان ناشی از عدم وجود سیستم مقایسه ای
  • نقش نرم افزار های مالی در تسریع اهداف مالی و حسابداری

مهمان برنامه:

  • جناب آقای امیر رضایی
    کارشناس امور مالی و مالیاتی

به اتمام رسید